Angličtina

Angličtina » Gramatika » Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména / Countable and uncountable nouns

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména / Countable and uncountable nouns

Počitatelná podstatná jména / Countable Nouns

Označují jednotlivé předměty, osoby, zvířata apod. Všechny takové objekty můžeme počítat, např. a boytwo boys, a cartwo cars nebo a cattwo cats.

Rozlišujeme u nich jednotné a množné číslo:

Jednotné číslo Množné číslo
a house houses
a friend friends
an apple apples
an orange oranges

Číslem podstatného jména se řídí i slovesa ve větě:

Poznámka:

Pokud před počitatelným podstatným jménem v jednotném čísle není ukazovací (this, that) nebo přivlastňovací zájmeno (my, her), případně určitý člen (the), použijeme vždy neučitý člen a/an. V množném čísle neurčitý člen nepoužíváme, nebo jej nahrazujeme výrazem some.

Nepočitatelná podstatná jména / Uncountable Nouns

Označují látky nebo pojmy, které nejsou jednotlivými předměty a nelze je proto počítat, např. water, oil, information nebo money.

Mají pouze tvar jednotného čísla a tomu odpovídá i tvar slovesa ve větě:

Nemůžeme je počítat, ale lze je měřit pomocí výrazů, které jsou počitatelné:

Poznámka:

Ne všechna anglická nepočitatelná podstatná jména jsou nepočitatelná i v češtině. Pokud si nejste jisti, musíte nahlédnout do slovníku.

Angličtina (nepočitatelné) Čeština (počitatelné)
news zpráva – zprávy
luggage zavazadlo – zavazadla
knowledge znalost – znalosti
advice rada – rady

Výjimky

Některá podstatná jména mohou být počitatelná i nepočitatelná, podle toho, co jimi označujeme. Nejběžnějším příkladem jsou názvy jídel a nápojů:

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)