Angličtina

Angličtina » Gramatika » Způsobová příslovce (Adverbs of Manner)

Způsobová příslovce (Adverbs of Manner)

Použití

Způsobová příslovce se obvykle vztahují ke slovesům a odpovídají na otázku, jak se něco děje.

Příklady

Tvary

Obvykle se způsobová příslovce tvoří z přídavných jmen připojením koncovky -ly:

Příd. jm. Příslovce
slow slowly
quick quickly
beautiful beautifully
strict strictly

Končí-li přídavné jméno -able nebo -ible, změníme koncové -e na -y:

Příd. jm. Příslovce
terrible terribly
notable notably

Má-li přídavné jméno koncovku -y, změníme ji na -ily:

Příd. jm. Příslovce
happy happily
lucky luckily

Má-li přídavné jméno koncovku -ic, změníme ji na -ically:

Příd. jm. Příslovce
historic historically
basic basically

Jestliže přídavné jméno končí -ly, používáme frázi in a ... way:

Příd. jm. Příslovce
friendly in a friendly way
lovely in a lovely way

Výjimky

Některá příslovce mají stejný tvar jako přídavná jména, např. fast = rychlý i rychle, late = pozdní i pozdě, hard = tvrdý i tvrdě.

Existují i příslovce hardly a lately, ta však mají odlišný význam:

Po sponových slovesech (např. be, look, feel, taste, smell, sound, seem, get, become, grow, stay, keep, turn, go) následují v angličtině narozdíl od češtiny přídavná jména místo příslovců:

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)