Angličtina

Angličtina » Gramatika » Nepřímá řeč (Indirect Speech / Reported Speech)

Nepřímá řeč (Indirect Speech / Reported Speech)

Použití

Nepřímou řeč používáme k vyjádření toho, co říká/řekl někdo jiný, aniž bychom přitom jeho výrok doslova citovali.

Přímá řeč / Direct Speech

Nepřímá řeč / Indirect Speech (Reported Speech)

Pozn.: Spojku that lze z věty vypustit.

Změny

Při přechodu od přímé k nepřímé řeči často dochází ke změnám gramatických časů, zájmen, časových a místních výrazů.

Změna gramatického času

Pokud je uvozující sloveso v minulém čase, dojde k posunu gramatického času:

Je-li uvozující sloveso v přítomném, předpřítomném nebo v budoucím čase, ke změnám nedochází:

Přehled změn:

Přítomný čas prostý / Present Simple → Minulý čas prostý / Past Simple
Přítomný čas průběhový / Present Continuous → Minulý čas průběhový / Past Continuous
Předpřítomný čas prostý / Present Perfect Simple → Předminulý čas prostý / Past Perfect Simple
Předpřítomný čas průběhový / Present Perfect Continuous → Předminulý čas průběhový / Past Perfect Continuous
Minulý čas prostý / Past Simple → Předminulý čas prostý / Past Perfect Simple
Minulý čas průběhový / Past Continuous → Předminulý čas průběhový / Past Perfect Continuous
Předminulý čas / Past Perfect → beze změn

Kvůli posunu času se mění i některá modální (způsobová)slovesa:

will → would
can → could
must → had to
shall → should
may → might

Změny času a místa

Pokud výrok, který opisujeme v nepřímé řeči, obsahuje nějaká časová nebo místní určení, musíme je změnit tak, aby odpovídaly skutečnosti.

Přímá řeč Nepřímá řeč se změnou času (+24 hod.) nebo místa
“I’m working today.” She said she was working yesterday.
“I got here at half past six.” He said he’d got there at half past six.

Přehled změn:

this (morning) → that (morning)
today → yesterday
these (days) → those (days)
now → then
(five years) ago → (five years) before
here → there
next (year) → the following (year)
tomorrow → the next day

Změny zájmen

Kam dál?

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)