Angličtina

Angličtina » Gramatika » Pořádek slov I – Oznamovací věty / Word Order I – Declarative Sentences

Pořádek slov I – Oznamovací věty / Word Order I – Declarative Sentences

Základní slovosled

Nejjednodušším pravidlem pro tvorbu oznamovací věty je slovosled SVO = Subject – Verb(s) – Object (Podmět – Slovesa – Předmět).

Subject Verb(s) Object
I play tennis.
She can speak French.
His parents bought a new house.

Nepřímý předmět (Indirect Object)

Objevuje-li se ve větě nepřímý předmět, závisí jeho umístění na tom, zda použijeme předložku to.

Nepřímý předmět s to

Subject Verb(s) Direct Object Indirect Object
He sent a letter to Mrs Williams.
Patrick gave some money to her.
The referee showed a red card to Terry.

Nepřímý předmět bez to

Subject Verb(s) Indirect Object Direct Object
He sent Mrs Williams a letter.
Patrick gave her some money.
The referee showed Terry a red card.

Příslovce a příslovečná určení

Příslovce na konci věty

Příslovce a příslovečná určení obvykle umisťujeme na konec věty v pořadí způsob (manner) – místo (place) – čas (time).

Subject Verb(s) Object(s) Manner Place Time
You must drive this car very carefully.
We will have a party at school tomorrow.
I forgot to call her yesterday.

Frekvenční příslovce (Adverbs of frequency) uprostřed věty

Frekvenční příslovce udávají, jak často se něco děje. Patří sem příslovce always (vždy), usually (obvykle), often (často), sometimes (někdy), seldom / rarely (zřídka) a never (nikdy). V oznamovacích větách je umisťujeme mezi podmět a sloveso:

Příslovce na začátku věty

Pro zdůraznění je možné umístit některé příslovce na začátek věty:

Poznámka: Pro běžné použití jazyka uvedená pravidla stačí, ale existují samozřejmě výjimky (např. v literatuře pro dosažení zvláštních efektů).

Kam dál?

Procvičit učivo »

Další odkazy (teorie, příklady, cvičení & testy)